Izjava direktora

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16) direktor komunalnog poduzeća Krio d.o.o. Trpinja, javno objavljuje kako nije u sukobu interesa niti sa jednim gospodarskim subjektom, odnosno nema gospodarskih subjekata sa kojima je Krio d.o.o.Trpinja kao Naručitelj u sukobu interesa.